O programie

Fundacja Totalizatora Sportowego w ramach swoich celów programowych dąży do promowania polskiej kultury i podtrzymywania tradycji narodowej. Jednocześnie poszukuje nowoczesnych środków wyrazu postaw patriotycznych. Celem jest również ochrona wielowiekowego dziedzictwa polskiej historii i kultury.

Program „Polska dziś i jutro” skierowany jest do podmiotów, którym bliskie są ww. wartości i których działalność skierowana jest właśnie na wspieranie kultury narodowej. Szczególny nacisk kładziemy na wsparcie projektów  poszukujących możliwości nowych form wychowania patriotycznego.


Do głównych celów Programu należy kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:
  • promowanie polskiej kultury i historii – w tym wybranych zagadnień kulturowo-historycznych budujących wiedzę na temat Polski i Polaków;
  • propagowanie dziedzictwa narodowego z naciskiem na szczególne, przełomowe, historyczne wydarzenia i znaczące postacie, które zostaną przedstawione w atrakcyjnej formie;
  • poszerzanie wiedzy i świadomości narodowej oraz obywatelskiej – poprzez realizację zadań zarówno podtrzymujących tradycję narodową, jak i w sposób nieszablonowy, promujący i przedstawiający patriotyzm w ujęciu nowoczesnym i dynamicznym;
  • łączenie tradycji kulturowej i historycznej z nowoczesnością. Poszukiwanie możliwości kreacji nowych form wychowania patriotycznego;
  • ochrona narodowego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz wykorzystanie jego wartości w rozwoju zarówno lokalnych społeczności, jak i całego społeczeństwa;
  • podtrzymywanie pamięci o ważnych wydarzeniach w historii Polski, budowanie szacunku i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo narodowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby pielęgnowania i podjęcia ochrony;
  • kształtowanie oraz promowanie postaw patriotycznych i świadomości, jak także budowanie własnej tożsamości narodowej i obywatelskiej.


Kto może wziąć udział?

•    podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Są to, m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucji.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na takie cele, jak:
•   inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy);

• podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:

a) organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,

b) bezpłatnych kursów i szkoleń;

•   nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:

a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych,

b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury,

c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących polską kulturę i /lub historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują zagadnienia w sposób rzetelny i obiektywny;

•  udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka);

•  prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych;

•   finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów Programu.


Terminy:

Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok. 

Uwaga! 

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line za pomocą poczty elektronicznej:  fundacjats@fundacja.totalizator.pl 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt wyłącznie mailowy pod adresem: fundacjats@fundacja.totalizator.pl lub telefoniczny (+ 48 571 770 973 oraz +48 571 770 111 w godzinach 10.00 - 13.00 w dni powszednie). 

Jeśli chcą Państwo umówić się na spotkanie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny.


DOKUMENTY DO POBRANIA: