O programie

Fundacja Totalizatora Sportowego jest aktywnym partnerem dla jednostek, organizacji i instytucji  zaangażowanych w realizację zadań społecznych. Wspieramy inicjatywy związane z integracją, dobroczynnością, wzmacnianiem wspólnot i społeczności lokalnych, opieką społeczną, rozwojem przedsiębiorczości a także różnego rodzaju działania humanitarne. Z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terenie Ukrainy szczególną uwagę zwracamy na działania skierowane na pomoc uchodźcom, ofiarom trwającego konfliktu.
Nasz Program Odpowiedzialność Społeczna wypełnia misję Fundacji, jaką jest kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych. Jego obszar tematyczny obejmuje zarówno aktywności na rzecz polskiego społeczeństwa jak i inicjatywy poświęcone pomocy Ukrainie.
Celem głównym Programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej, a także wspieranie społeczeństwa w bieżących wyzwaniach społecznych podyktowanych aktualnie pojawiającymi się potrzebami. Z uwagi na trwający konflikt wojenny na terenie Ukrainy do celów Programu należą także sprawy związane z pomocą osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach. 


Do szczegółowych celów Programu przede wszystkim należy:

1) oferowanie opieki, pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia w Polsce i za granicą osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych;
2) wspieranie integracji społecznej, procesów adaptacyjnych oraz aktywizacji zawodowej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej w Polsce;
3) realizowanie działań na rzecz kształtowania dialogu międzykulturowego w Polsce;
4) przyczynienie się do utworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród różnokulturowej społeczności mieszkańców Polski;
5) poszukiwanie rozwiązań dotyczących aktualnie pojawiających się potrzeb związanych z napływającą do Polski falą uchodźczą;
6) wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji, opieki i pomocy społecznej;
7) reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa poprzez:
a) wspieranie mieszkańców Polski w aktualnych wyzwaniach społecznych, umożliwiających wprowadzanie korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego,
b) realizację zadań na rzecz wzmocnienia solidarności społecznej, współpracy międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, zmierzającej do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej oraz związanego z tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
8) przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom.

Obszary działań objęte Programem, na które można uzyskać Dofinansowanie, muszą być zgodne z celami Programu oraz w szczególności dotyczyć:

1) świadczenia pomocy kryzysowej, materialnej, humanitarnej i finansowej;
2) udzielania pomocy specjalistycznej (np. prawnej, psychologicznej, medycznej);
3) aktywizacji zawodowej, w tym poradnictwa zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych;
4) wspierania programów edukacyjno-informacyjnych służących popularyzowaniu informacji istotnych ze względu na cele Programu oraz podejmowania działań edukacyjnych, w tym:
a) prowadzenia nieodpłatnych kursów i szkoleń,
b) organizowania seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,
c) inicjowania i prowadzenia programów, kampanii społecznych oraz edukacyjnych,
d) tworzenia materiałów edukacyjnych zarówno w przestrzeni wirtualnej (np. media obywatelskie, portale, platformy, fora), jak i fizycznie.


Wnioskodawcy, to podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Mogą być nimi, m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, muzea, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, podmioty lecznicze, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje.

Terminy:

Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok. 

Uwaga! 

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line za pomocą poczty elektronicznej:  fundacjats@fundacja.totalizator.pl
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt wyłącznie mailowy pod adresem: fundacjats@fundacja.totalizator.pl lub telefoniczny (+ 48 571 770 973 oraz +48 571 770 111 w godzinach 10.00 - 13.00 w dni powszednie). 

Jeśli chcą Państwo umówić się na spotkanie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny.